آیه های زمینی

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

این کتاب گزیده ای از شعر معاصر ایران است.

مشاهده پیش گفتار کتاب 

مشخصات کتاب

نویسنده:  دکتر علی بهفروز

چاپ: دانشگاه فردوسی مشهد

ویراستار:  نفیسه محمدزاده، سید خلیل حسینی عطار

انتشارات: ترانه مشهد

تعداد صفحه: 

قطع: 

آیه های زمینی، گزیده ای از شعر معاصر ایران علی بهفروز