از کتابهای فارسی ترجمه شده توسط دکتر بهفروز-اسیاید ۲

نسبیت انیشتین جیم باگوت هیگز پیش بینی فناوری های قرن بیست و یکم سیری کوتاه در سرگذشت عالم کتاب های فارسی ترجمه شده دکتر بهفروز