سیری کوتاه در سرگذشت عالم

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

آیا جهان ما گسترش پیدا می کند تا آنجا که سرعت گسترش صفر می شود و بعد شروع به انقباض می کند تا آنجا که همه چیز تحت تاثیر نیروی جاذبه در هم فرو می ریزد و تمام جهان به یک جرم عظیم تبدیل می شود؟ اگر چنین است آیا در حال حاضر ما در مرحله انبساط هستیم یا در مرحله انقباض؟

در این کتاب جدیدترین نظریه های پیدایش جهان، ایجاد و انهدام کهکشان ها و ستارگان، ایجاد سیاه چاله ها و ستارگان خاموش، انبساط جهان، نظریه نسبیت عام، نظریه مکانیک کوانتومی و .. مورد بحث قرار گرفته اند.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: دکتر علی بهفروز

مترجم: –

ویراستار: –

انتشارات: شرکت سهامی انتشار

تعداد صفحه: ۱۹۲

قطع: 

سیری در سرگذشت عالم دکتر علی بهفروز