ناگفته های تاریخ معاصر آمریکا

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

این کتاب به توصیف رویدادهایی در تاریخ معاصر آمریکا اغلب در مورد سیاست خارجی پرداخته است که در زمان وقوع نباید به گوش مردم می رسیده است.
در ضمن توصیف وقایع، خواننده با چهره واقعی آمریکا و با دموکراسی خونین و دست آویز حقوق بشر و با رهبران آن آشنا می شود.

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: اولیوراستون-پیترکوزنیک

مترجم: علی بهفروز

چاپ و صحافی: پردیس دانش

انتشارات: صمدیه

تعداد صفحه: ۹۵۹

طراح جلد: کیانوش سعادتمند

ناگفته های تاریخ معاصر آمریکا دکتر بهفروز