کتاب های ترجمه شده دکتر بهفروز – اسلاید ۴

ریاضیات گسسته

ساختار داده ها و الگوریتم

منطق ریاضی و کاربرد آن در علوم کامپیوتر

ریاضیان گسسته و الگوریتم ها

ترجمه شده توسط دکتر علی بهفروز