کودتای ۱۳۳۲

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

کودتای ۱۳۳۲ 

سازمان سیا و ریشه های روابط نوین ایران و آمریکا

مشاهده پیشگفتار کتاب

مشخصات کتاب

نویسنده: یرواند آبراهامیان

مترجم: علی بهفروز

طراح جلد: باسم رسام 

انتشارات: صمدیه، تهران

تعداد صفحه: 

قطع: 

کودتای 1332 سازمان سیا و ریشه های روابط ایران و آمریکا دکتر علی بهفروز