کیمیای اهل نظر

در مورد کتاب
مشخصات کتاب
در مورد کتاب

کیمیای اهل نظر

سخنانی کوتاه از بزرگان جهان در طول نیم قرن گذشته، هر زمان در کتاب یا مجله ای به سخنی نغز برخوردم آن را در جایی یادداشت کرده ام. در دوران فراغت بازنشستگی این یادداشت ها را مرتب کرده و برخی از گفتارهای کوتاه را که احتیاج به تفسیر و بازگشایی داشته اند توضیح داده ام. نتیجه این تلاش کتابی است که در دست دارید. هدف اصلی این گردآوری این است که خواننده را به تفکر ئا دارد و در صورتی که مناسب دید، آموزه ای برای زندگی خود گلچین کند. توضیحاتی که همراه برخی از سخنان و کلمات آمده، به منظور بازگشایی و تفسیر آنها بوده و نظر شخصی گردآورنده است. هر خواننده ای حق دارد و می تواند آنچه را می خواند از دیدگاه خودش معنا کند.

 مشاهده پیشگفتار کتاب 

مشخصات کتاب

گردآوری: دکتر علی بهفروز

انتشارات: مرندیز، مشهد

تعداد صفحه: ۳۰۰ 

قطع: رقعی 

کیمیای اهل نظر سخنانی کوتاه از بزرگان جهان دکتر علی بهفروز